Oferta


Umowy handlowe

Ważnym elementem oferty jest pomoc w sporządzaniu kontraktów i umów zawieranych w obrocie gospodarczym tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy naszego Klienta i  minimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych.

Opiniujemy umowy i wspieramy Klientów na wszelkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy.

Prawo pracy

Nasza oferta skierowana jest do pracodawców tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy z zakresu prawa pracy, kontrakty menedżerskie, regulaminy, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz w zakresie zwolnień grupowych.

Tworzenie, obsługa spółek i przekształcenia

Pomagamy przy tworzeniu spółek oraz ich rejestracji.

Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu spółek (przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów itp.).

Ponadto doradzamy naszym Klientom przy fuzjach i przejęciach, wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek.

6 marca 2017
Przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość zamknięcia utworzonego przez siebie w Polsce oddziału bez konieczności przeprowadzania sformalizowanej procedury likwidacyjnej. Przed wejściem w życie nowelizacji art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDGU), tj. do 31.12.2011 r., istniał w orzecznictwie przeważający pogląd, że art. 92 SDGU nie stosuje do dobrowolnej likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, mającego siedzibę w kraju […]


Udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, ochrony baz danych. Sporządzamy umowy dotyczące autorskich praw majątkowych, a także różnego rodzaju umowy licencyjne.


Sporządzamy i opiniujemy umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości,  przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, a w razie takiej potrzeby prowadzimy postępowania sądowe i administracyjne mające na celu jego uregulowanie.

Doradzamy w zakresie spraw związanych ze służebnością przesyłu.


Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

W ramach działalności windykacyjnej prowadzimy w imieniu Klientów także postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.

Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.


Świadczymy usługi prawnicze dla klientów indywidualnych we wszelkich sprawach majątkowych, w szczególności dotyczących podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych.

Dla naszych Klientów dochodzimy roszczeń odszkodowawczych jak również zadośćuczynienia, co dotyczy przede wszystkim szkód komunikacyjnych, rzeczowych oraz osobowych.

1 lutego 2022
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie prawa właściwego dla spraw spadkowych na terenie UE (poza Danią i Irlandią) jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania […]
15 stycznia 2018
Die neuen und aktuellen gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtsgebühren in Streitsachen in Polen – plik do pobrania Die Verordnung des Justizministers vom 22. Oktober 2015 über Rechtsanwaltsgebühren in Polen, bestimmt die Mindestgebühren, die vom Streitwert abhängen. Die Mindestgebühr kann je nach Umfang und Schwierigkeit des Falles versechsfacht werden.   Die Mindestgebühren im Streitverfahren in der ersten Instanz nach § 2 der Verordnung:   Streitwert […]
6 marca 2017
Podczas likwidacji szkód z tytułu wypadków transgranicznych, ubezpieczyciele często ustalają odszkodowanie stosując przepisy prawa niewłaściwego państwa. Przyczyną takiego postępowania likwidatorów szkód może być dążenie do zastosowania mniej korzystnych dla poszkodowanego zasad i w konsekwencji tego zaniżenie odszkodowania należnego poszkodowanemu, albo brak odpowiedniej wiedzy danego likwidatora. Jako przykład komunikacyjnego wypadku transgranicznego można wskazać sytuację, w której […]
28 września 2015
Rolnik, który dostał płatności obszarowe do powierzchni gruntu, który na dzień 30 czerwca 2003 r. nie był utrzymany w dobrej kulturze rolnej (...)
14 sierpnia 2015
Rozliczenie szkody z odchodzącym pracownikiem bez problemu

Świadczymy usługi prawnicze dla zagranicznych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych będących obcokrajowcami w sprawach transgranicznych oraz na terenie Polski.

Równocześnie doradzamy krajowym przedsiębiorcom oraz polskim klientom indywidualnym w postępowaniach zagranicznych.

19 sierpnia 2022
Czy zamierzają Państwo przewozić towary pojazdem mechanicznym w Niemczech w celach zarobkowych? W tym celu należy uzyskać zezwolenie od właściwego miejscowo urzędu ds. transportu (miejsce prowadzenia działalności). Transgraniczne przewozy drogowe Do wykonywania transgranicznych przewozów drogowych z państwami UE/EOG potrzebna jest licencja wspólnotowa. Jest to również znane potocznie jako licencja UE lub WE. Możecie ją Państwo  […]
17 sierpnia 2022
Jeśli chcesz utworzyć spółkę z o.o. w Niemczech , to zgodnie z niemiecką  ustawą o spółkach z o.o. musisz spełnić m.in. następujące wymagania: Musi być co najmniej udziałowiec. Udziałowcami mogą być osoby fizyczne i prawne. Do powstania wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 25.000 euro. Musi on być wpłacony przynajmniej w połowie (12.500 Euro) przed […]
6 października 2016
List przewozowy to podstawowy dokument w międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Podpisy na liście przewozowym mogą być zastąpione przez stempel podpisu lub wydrukowany podpis, ale czy będzie to w takim przypadku pełnoprawny dokument?
14 lutego 2015
Das Bußgeldverfahren und der Verkehrsunfall in Polen (1)