Ofrezco


Contratos mercantiles

Un elemento importante de nuestra oferta es la asistencia en la redacción de los contratos celebrados en el curso de las transacciones comerciales, con el fin de proteger al máximo los intereses de nuestros clientes y minimizar el riesgo de posibles litigios en los tribunales.

Revisamos los contratos y apoyamos a nuestros clientes en todas las etapas hasta la conclusión final del contrato.

Derecho laboral

Nuestra oferta se dirige a los empresarios que necesitan asistencia en el marco del derecho laboral, tanto para un individuo como para todo el personal. Redactamos contratos en el ámbito del derecho laboral, contratos de gestión, reglamentos, le asesoramos en la extinción de la relación laboral o en la realización de despidos colectivos.

Constitución de empresas, asesoramiento y transformaciones

Le ayudamos a crear empresas e inscribirlas en los registros.
Le asesoraremos en la gestión diaria de las sociedades (preparación de juntas de accionistas, juntas generales de accionistas, modificaciones estatutarias , etc.).

Además, asesoramos a nuestros clientes en fusiones y adquisiciones, transformaciones de todo tipo, adquisiciones y enajenaciones de empresas, así como en el proceso de liquidación de empresas.

6 marzo 2017
Przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość zamknięcia utworzonego przez siebie w Polsce oddziału bez konieczności przeprowadzania sformalizowanej procedury likwidacyjnej. Przed wejściem w życie nowelizacji art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDGU), tj. do 31.12.2011 r., istniał w orzecznictwie przeważający pogląd, że art. 92 SDGU nie stosuje do dobrowolnej likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego, mającego siedzibę w kraju […]


Le asesoramos y preparamos peritajes en ámbitos tan especializados como el derecho de autor, el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de la competencia y los derechos de propiedad industrial para bases de datos. Redactamos contratos sobre derechos de autor, así como acuerdos de licencia de varios tipos.


Redactamos y evaluamos para usted los contratos de venta, alquiler o leasing de bienes inmuebles/terrenos. Revisamos la situación legal del inmueble/terreno y, si es necesario, llevamos a cabo procedimientos judiciales y administrativos para usted con el fin de corregir la situación legal.

Le aconsejamos en caso de problemas con el servicio de la transferencia.


Representamos a nuestros clientes en litigios ante los tribunales ordinarios de todas las instancias, así como ante el Tribunal Supremo.
En el marco de las actividades de cobro de deudas, llevamos a cabo procedimientos de ejecución por cuenta de nuestros clientes, así como procedimientos relativos a la provisión de seguridad procesal (en el sentido de la protección jurídica temporal).

Para nuestros clientes ofrecemos representación ante los órganos de la administración pública y los tribunales administrativos de todas las instancias.


Prestamos servicios legales a clientes privados en todo tipo de asuntos de propiedad, en particular en asuntos relacionados con la liquidación de propiedad colectiva, la adquisición y venta de bienes inmuebles y otros activos. También llevamos a cabo casos de pago, así como el cobro de reclamaciones monetarias.

Para nuestros clientes hacemos válidas las reclamaciones por daños y perjuicios, así como la satisfacción. Esto se aplica en particular a los daños de tráfico, daños materiales y lesiones personales.

1 febrero 2022
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie prawa właściwego dla spraw spadkowych na terenie UE (poza Danią i Irlandią) jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania […]
15 enero 2018
Die neuen und aktuellen gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtsgebühren in Streitsachen in Polen – plik do pobrania Die Verordnung des Justizministers vom 22. Oktober 2015 über Rechtsanwaltsgebühren in Polen, bestimmt die Mindestgebühren, die vom Streitwert abhängen. Die Mindestgebühr kann je nach Umfang und Schwierigkeit des Falles versechsfacht werden.   Die Mindestgebühren im Streitverfahren in der ersten Instanz nach § 2 der Verordnung:   Streitwert […]
6 marzo 2017
Podczas likwidacji szkód z tytułu wypadków transgranicznych, ubezpieczyciele często ustalają odszkodowanie stosując przepisy prawa niewłaściwego państwa. Przyczyną takiego postępowania likwidatorów szkód może być dążenie do zastosowania mniej korzystnych dla poszkodowanego zasad i w konsekwencji tego zaniżenie odszkodowania należnego poszkodowanemu, albo brak odpowiedniej wiedzy danego likwidatora. Jako przykład komunikacyjnego wypadku transgranicznego można wskazać sytuację, w której […]
28 septiembre 2015
Rolnik, który dostał płatności obszarowe do powierzchni gruntu, który na dzień 30 czerwca 2003 r. nie był utrzymany w dobrej kulturze rolnej (...)
14 agosto 2015
Rozliczenie szkody z odchodzącym pracownikiem bez problemu


Prestamos servicios jurídicos a empresas extranjeras, así como a clientes privados extranjeros en casos transfronterizos y en el territorio de Polonia.

Al mismo tiempo, asesoramos a empresas nacionales y a clientes privados polacos en procedimientos en el extranjero.

19 agosto 2022
Czy zamierzają Państwo przewozić towary pojazdem mechanicznym w Niemczech w celach zarobkowych? W tym celu należy uzyskać zezwolenie od właściwego miejscowo urzędu ds. transportu (miejsce prowadzenia działalności). Transgraniczne przewozy drogowe Do wykonywania transgranicznych przewozów drogowych z państwami UE/EOG potrzebna jest licencja wspólnotowa. Jest to również znane potocznie jako licencja UE lub WE. Możecie ją Państwo  […]
17 agosto 2022
Jeśli chcesz utworzyć spółkę z o.o. w Niemczech , to zgodnie z niemiecką  ustawą o spółkach z o.o. musisz spełnić m.in. następujące wymagania: Musi być co najmniej udziałowiec. Udziałowcami mogą być osoby fizyczne i prawne. Do powstania wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 25.000 euro. Musi on być wpłacony przynajmniej w połowie (12.500 Euro) przed […]
6 octubre 2016
List przewozowy to podstawowy dokument w międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Podpisy na liście przewozowym mogą być zastąpione przez stempel podpisu lub wydrukowany podpis, ale czy będzie to w takim przypadku pełnoprawny dokument?
14 febrero 2015
Das Bußgeldverfahren und der Verkehrsunfall in Polen (1)